دوره-قانون-آفرینش

دوره قانون آفرینش | بخش نهم

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

موضوع بخش نهم از دوره قانون آفرینش:: قانون آفرینش و ارتباطات؛
تجربیات ما از جهان اطراف مان پیرامون روابط مان شکل می گیرد.
ما به محض ورود به این جهان، با آدمهایی احاطه می شویم و از طریق ارتباط با آنها شروع به شناختنِ جهان پیرامون مان می کنیم.
روابط ما با جهان اطراف مان و با سایر آدمها، به ما کمک می کند تا به شناخت دقیق تری از خودمان و خواسته هایمان برسیم، قابلیت هایمان را بشناسیم، آن قابلیت ها را بروز بدهیم و بهبود ببخشیم و به این شکل خودمان را تجربه کنیم؛
برای همین است که شاید بتوان گفت «روابط»، مهم ترین موضوع زندگی ما آدمهاست.
اما عمده ی مشکلات در روابط از آنجایی شروع می شود که فرد نمی تواند در رابطه با جهان اطراف خود و آدمها، به اندازه ی کافی قائم به ذات باشد. یعنی بتواند مسئولیتِ ایجاد احساس خوب را در وجودش را به عهده بگیرد و احساس خوب داشتن را منوط به تغییرِ رفتار یا ویژگی های دیگران یا شرایط بیرونی نداند.
در نتیجه فرد آرام آرام به سمتی می رود که «عوامل بیرونی»، میزان احساس خوب او را تعیین می کند.
اینجا نقطه ای است که فرد قدرتِ کنترل زندگی اش را از دست می دهد. زیرا تنها راهِ رسیدن به احساس خوب را تغییر شرایطی می داند که هیچ کنترلی بر آن شرایط ندارد.
در نتیجه از یک طرف دوست دارد که رابطی خوشایند و لذت بخش را تجربه کند و از طرف دیگر، باورهایی درباره ی روابط دارد که خلاف جهت با خواسته ای به نام «تجربه روابط عاشقانه» هستند.
و بدتر از همه، راهکارهایی که آن باورهای محدودکننده برای تجربه روابط مورد دلخواه در اختیارش قرار می دهند، هرگز نمی توانند فرد را به خواسته اش برسانند زیرا آن باورها فرد را از هماهنگی با منع خارج می کنند و در مسیر پر تقلا و خلاف جهت با خواسته اش پیش می برند.
در نهایت اتفاقی که رخ می دهد این است که فرد به خاطر آن باورهای محدودکننده، آرام آرام به جای هماهنگی با قوانین و به جای تمرکز بر بهبود خود، شروع می کند به:
تقلا برای تغییر عوامل بیرونی،
تغییر خصوصیات اخلاقی و رفتاری آدمها
و کنترل آدمهایی که از جنبه های مختلف با آنها در ارتباط است
تا شاید بتواند روابطی عاشقانه را تجربه کند که او را به احساس خوب می رساند و خلا درونش را پر می کند.
در نتیجه شروع می کند به  تقلا برای جلب توجه، تأیید شدن و راضی کردنِ آدمهایی که به شکل های مختلف رابطه داشتن با آنها را حیاتی می داند؛
و به این شکل آرام آرام از هماهنگی با خود بیرون می آید؛
آرام آرام تمرکز او از سبک شخصی اش، علائق اش و مسیری که تجربه اش را دوست دارد، برداشته می شود و در یک کلام از صلح با خودش خارج می شود و از هماهنگی با منبع بیرون می آید.
به همین دلیل می توان گفت، شناختِ صحیح از قوانین روابط و توانایی اجرای آن قوانین در روند زندگی مان، موضوعی حیاتی است که می تواند ما را به رضایتمندی از زندگی برساند.
به همین دلیل ضروری است که این قوانین را بشناسیم و با اجرای آنچه آرام آرام در این مسیر درک می کنیم، آرام آرام شخصیت خود را بهبود بدهیم و به این شکل روابط خود را بهبود ببخشیم.
زیرا موضوع روابط و توانایی ایجاد عشق و مودت در روابط، یکی از مهم ترین توانایی های انسان است.
زیرا ما انسانها موجوداتی اجتماعی هستیم و هیچ فردی حاضر نیست حتی در بهشت و مدینه فاضله باشد و تمام ثروت ها و امکانات جهان را در اختیار داشته باشد اما تمام عمر خود را به تنهایی در این بهشت بگذراند.
نهمین بخش از دوره قانون آفرینش، تمرکز دارد بر قوانین ارتباطات و چگونگی تجربه ی روابط دلخواه در تمام جنبه ها.
در این بخش قوانین ارتباطات و راههای هماهنگی با این قوانین، به صورت ریشه ای توضیح داده می شود تا فرد بتواند مهم ترین رابطه ی زندگی اش را بشناسد؛ تمرکز بر ایجاد و بهبودِ دائمیِ این رابطه  را اصل بداند تا از عهده ی مدیریت سایر روابط زندگی اش نیز بربیاید.
قوانینی که در این بخش توضیح داده می شود، نه فقط رابطه شما با جنس مخالف بلکه برای بهبود روابط شما در تمام جنبه ها می باشد و عشق و مودت را در روابط شما در تمام این جنبه ها جاری می کند:
رابطه شما با پدر و مادر
رابطه شما با فرزند
رابطه شما با جنس مخالف
روابطه شما با رئیس و کارفرما
رابطه شما با سایر جهان و …
و حتی رابطه شما با پول و هر آنچه بتوان آن را نعمت نامید.
وقتی این قوانین را درک کنی و هماهنگی با این قوانین را اصل و اساسِ تجربه روابطی توام با عشق و مودت بدانی، آنوقت:
محتاج تأیید شدن توسط دیگران نمی شوی
نیازی به جلب توجه دیگران احساس نمی کنی
خودت می شوی؛ به آرامش می رسی و کنترل زندگی ات را در اختیار می گیری. زیرا هیچ چیز راضی کننده تر از آن نیست که خودت باشی و تمرکز را بر بهبودِ دائمی خودت بگذاری.
وقتی این اصل را درک می کنی، آنوقت به جای صرف انرژی و تمرکز خود برای راضی کردن دیگران یا تأیید شدن توسط آدمهای مهم زندگی ات یا همراه کردن دیگران خودت، این انرژی را صرف بهبودِ شخصیت ات و تجربه سبک مورد علاقه ات می کنی
ضمن اینکه طبق قانون، عشق و مودت به صورت طبیعی و خود به خود در روابط ات در تمامی جنبه ها جاری می شود.
یعنی روابط تو در تمام جنبه هایی مثل ارتباط با پدر و مادر و فرزند، ارتباط با جنس مخالف، ارتباطات کاری و مالی و … به طرزی جادویی رضایت بخش می شوند و در یک کلام بدون اینکه برای محبوب بودن تقلایی داشته باشی، فردی دوست داشتنی در میان روابط ات هستی.

توضیح:
سرفصل های جلسات این بخش از قانون آفرینش، به مرور به توضیحات این صفحه افزوده می شود:

سرفصل های جلسه اول:
مهم ترین رابطه زندگی ما و چگونگی ایجاد و بهبود این رابطه
اصلی ساده و قابل اجرا برای بهبود روابط بین فردی
قدم اول برای بهبود روابط بین فردی چیست و چگونه باید برداشته شود؛
توضیح این موضوعات که:
چرا با وجود اینکه به موارد نادلخواه در روابط فکر نمی کنم اما همچنان ویژگی هایی را در روابط ام تجربه می کنم که نمی خواهم؟!
چگونه افراد- ناآگاهانه- خود را در مدار تجربه روابط نادلخواه قرار می دهند و چگونه می تواننند آگاهانه از این چرخه ی معیوب خارج شوند؛

سرفصل های جلسه دوم:

مهم ترین رابطه ی زندگی ما، رابطه ما با خداوند به عنوان انرژی ای که جهان را خلق کرده و به سمت گسترش هدایت می کند؛
توضیح مفهومِ هماهنگی با خداوند؛
معظلی به نام: نیاز به تأیید شدن توسط دیگران و راهکارهای بهبود این معظل شخصیتی؛

تمرینی برای بهبود ضعف شخصیتی با نام «نیاز به جلب توجه دیگران»؛


سرفصل های جلسه سوم:

ویژگی هایی که برای ایجاد رابطه عاشقانه، باید در شخصیت خود ایجاد نمایی؛

هدف از ازدواج، از دیدگاه قرآن؛

تمرینی روزانه برای تنظیم آگاهانه ی فرکانس ها به منظور تجربه ی روزی پر از آرامش؛


سرفصل های جلسه جهارم:

موضوع جلسه:
«چگونه بدون نیاز به تقلا برای کنترل دیگران، تغییر آنها یا راضی نگه داشتن شان، می توان روابطی توام با عشق و مودت را تجربه کرد»

وقتی رابطه ای-به هر دلیلی- خراب می شود و هماهنگی در آن رابطه از بین می رود، چطور می توان آن رابطه را دوباره درست کرد؟
قانون آفرینش در این باره چه راهکاری دارد؟

آیا نیمه گشمده ای برای من وجود دارد؟ اگر بله چطور آن را پیدا کنم؟

مسئولیت ما در قبال فرزندان مان چیست؟

چگونه می توان از روابط پرتنش، به سمت روابط دلخواه هدایت شد؟


سرفصل های جلسه پنجم:

برانگیختگی در روابط

مفهوم عشق از دیدگاه قانون آفرینش

تفاوت عشق با وابستگی و خلا

نشانه های بیماری ای ذهنی به نام وابستگی عاطفی

پایه های یک رابطه عاشقانه ی با دوام چگونه باید ساخته بشود؟

چه باورهایی باید ایجاد بشود
چه شخصیتی در فرد باید ایجاد بشود؟

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود