دوره-قانون-آفرینش-استاد-عباسمنش

دوره قانون آفرینش | بخش هشتم

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

موضوع بخش هشتم از دوره قانون آفرینش:: هماهنگ با خداوند

ما جهانی که در آن زندگی می کنیم، که تضاد و تنوع، جزئی جدایی ناپذیر از آن است. اما زیباییِ این جهانِ مملو و از تضاد و تنوع ها این است که:

بدونِ اجازه و انتخابِ ما‌، هیچ چیز‌، قدرتی برای ورود به زندگی مان ندارد.

جهان مثل یک غذا خوریِ سلف سرویس است که تا چیزی را بر نداری و در ظرف خود نگذاری‌، آن نوع از غذا خود به خود وارد ظرف شما نمی شود.  اما ابزاری که این انتخاب را برای ما انجام می دهد، کانون توجه مان است و اغلب به صورت ناخودآگاه این انتخاب انجام می شود. از آنجا که کانون توجه ما، تحت کنترل باورهای مان است، آنچه که در زندگی مان تجربه می کنیم، بازتاب دقیقی است از اساس باورهای مان.

یعنی اگر به کمبود باور داشته باشی، این باور، کانون توجه شما را به گونه ای به دست می گیرد و به مسیری هدایت می کند که فارغ از اینکه چقدر سخت تلاش می کنی، در هر صورت نتیجه ی نهایی تجربه ی کمبودهای بیشتر و احاطه شدن با کمبودهای بیشتر است؛

بنابراین‌، توانایی شما در کنترل زندگی ات در گروه توانایی شما در کنترل کانون توجه ات است.

طبق قانون، به هرچه توجه کنی آنرا در تجربه ات گسترش می دهی:

توجه به خواسته ها(صحبت کردن، فکر کردن، به یاد آوردن، سپاسگزاری کردن، تحسین کردن، حتی اعراض کردن از ناخواسته و…) = گسترشِ خواسته های بیشتر؛
توجه به ناخواسته ها(صحبت کردن، فکر کردن، به یاد آوردن، انتقاد کردن، مبارزه کردن، مقاومت کردن، احساس قربانی داشتن و…) = گسترشِ ناخواسته های بیشتر؛

می توانی از طریق رفتار یا کلامی که غالباً بکار می بری، میزان هماهنگی یا ناهماهنگیِ کانون توجه ات را با خواسته هایت، تشخیص بدهی. سپس با تغییرِ آگاهانه ی آن جنس از رفتار و کلام در جهتِ رفتار و کلامِ هماهنگ تر با خواسته هایت، قدم های اولیه را برای کنترل کانون توجه خود، برداری.

فارغ از اینکه با چه تضادهایی احاطه شده ای، اگر قانونی به نام وضوح از طریق تضاد را درک کنی، می توانی خواسته های واقعی ات را از دل آن تضادها بشناسی و با جهت دهیِ آگاهانه ی کانون توجه ات به سمت آن خواسته ها، به راهکارها، ایده ها و فرصت هایی هدایت بشوی که اجرایشان موجب تحقق آن خواسته ها می شوند.

بنابراین شما نه تنها نیازی به جنگیدن با تضادهای اطرافت نداری؛

نه تنها نیازی به تقلا برای حذف آن تضادها نداری؛

نه تنها نیازی به فرار کردن از آن تضادها یا ترس از صدمات شان نداری؛

بلکه می توانی از طریق این تضادها خواسته های واقعی ات را بشناسی و با حرکت در مسیر تحقق آن خواسته ها، رشد کنی و از مسیر این رشد لذت ببری.  این‌، کارِ ساده ای نیست و نیاز دارد به تمرین و ممارست همیشگی برای توانا ماندن در کنترل ذهن.

آگاهی های هشتمین بخش از دوره قانون آفرینش، با یادآوریِ قوانین جهان و توضیح آیاتی از قرآن که این قوانین را توضیح می دهند‌، به ما کمک می کنند تا:

«توانا شدن در کنترل کانون توجه‌مان» را در عمل تمرین کنیم و به این وسیله کنترل زندگی مان را آگاهانه در دست بگیریم.

آموزش های بخش هشتم‌، تمرکز دارد بر:

  1. توانایی کنترل ذهن هنگام برخورد با تضادها و اقدام در جهت تحقق خواسته هایی که از دل آن تضادها برایمان واضح می شود.
  2. ساختنِ شرایط دلخواه در زندگی به کمک مدیریت؛ آگاهانه ی کانون توجه مان.

 

سرفصل آموزش های این بخش:

1.قانون وضوح از طریق تضاد و تشخیصِ خواسته های واقعی از طریق درک این قانون

2.تمرین کارگردانیِ واقعیت دلخواه در زندگی:

کارگردانی واقعیت یعنی: بوسیله ی توانا شدن در جهت دهیِ آگاهانه به کانون توجه ات، زندگی ات را آنگونه که می خواهی کارگردان کنی.
در تمرینِ کارگردانی واقعیت زندگی، یاد می گیری که چطور توجه خود را از شرایطِ نادلخواه کنونی برداری و بر شرایطی معطوف کنی که می خواهی تجربه کنی؛

شما ارزشِ کانون توجه تان و نقش آن در خلق تجربه هایتان را  یاد می گیرید

یاد می گیرید که درباره ی خرج کردن این ابزار باارزش‌، خست به خرج دهید‌،

به راحتی آن را در مسیر توجه به ناخواسته ها خرج نکنید؛

و با دانایی‌‌ای که از درکِ بهترِ قانون می‌آید، تا می توانید از توجه به ناخواسته ها اعراض ‌می‌کنید و به این شکل‌، نشتی های انرژ‌‌ی را ببندید و کنترل زندگی تان را به دست می‌گیرید‌، حتی اگر با تضادی مواجه شوید؛

و به این شکل کنترل زندگی خود را در دست بگیرید؛

 

3.طبق قانون‌، برای تجربه شرایط دلخواه در زندگی، نیازی به همراه کردن و هم فکر کردنِ دیگران با خودت نداری حتی اگر آن فرد عضوی از خانواده ات باشد.

4.انتخاب های نادرستِ دیگران-حتی نزدیک ترین افراد به شما- هرگز تأثیری در زندگی شما ندارد، مگر اینکه به این موضوع توجه کنی؛

5.نقطه ورود به مدار ناخواسته هاجایی است که:

به جای تمرکز بر خواسته هایت، انرژی و تمرکز خود را برای اصلاح یا تغییر دیگران-حتی عزیزانت- خرج می‌کنی‌،در نتیجه، طبق قانون وارد مسیر سنگلاخی و پر مقاومت می شوی؛

6.نقطه ی خروج از مدار ناخواسته و ورود به مدار خواسته ها:

وقتی به خاطر درکِ قانون، از اصلاح کردنِ دیگران- حتی همسرت-دست بر می داری‌، یعنی از تمرکز بر تضادها دست بر می داری؛ یعنی تمرکز خود را صرف بهبود رفتارهای خودت می کنی تا با قوانین هماهنگ تر بشوی؛

آنوقت طبق قانون افراد ناهماهنگ با شما، از زندگی شما حذف می شوند و افراد هماهنگ با شما، به زندگی شما وارد می شوند. به 2 صورت:

رفتارهای آن فرد در جهتِ هماهنگ با شما تغییر می کند؛

یا آن فرد از زندگی شما خارج می شود و یک فرد هماهنگ با شما وارد زندگی ات می شود؛

 

7.تمرینی برای استفاده ی عملی از « قانونِ وضوح از طریق تضاد» در هنگام مواجه با تضادهای زندگی ؛

8.هیچ فردی و هیچ اتفاقی بدون دعوتِ خودت، وارد زندگی‌ات نمی شود‌، اما این دعوت را ناآگاهانه و توسط کانون توجه ات انجام می دهی.

9.«بررسی آیات اختلاف در قرآن»

درک این آیات به ما کمک می کند تا قوانین خداوند را در این باره بفهمیم و از این کلیدها برای ساختن زندگی بهتر استفاده کنیم

در واقع منطق های قویِ این آیات به خوبی به ما می فهماند که:

کارِ ما اصلاحِ و تغییرِ دیگران یا حذف تضادهای جهان نیست. تأکید قرآن در این مواقع همیشه به جای اصلاح یا تغییر دیگران‌، تمرکز بر خودت برای سبقت گرفتن در خیر و خوبی است؛

بررسیِ آیات اختلاف در قرآن‌، این کلید را در دست مان می گذارد که:

ما با نیرویی قانونمند طرف هستیم که طبق سنت و مشیّتی بدون تغییر‌، به انتخاب های ما واکنش نشان می دهد و بدون هیچ محدودیت یا صلاحدیدی‌، در هر مسیری که انتخاب کرده ایم‌، با ما همکاری می کند.

پس آنچه که تفاوت را در نتایج رقم می زند‌، شرایط بیرون از تو نیست بلکه نوع انتخاب های خودت هست.

درک مفهوم اختلاف در قرآن،  یعنی:

بهتر شناختنِ فکر خداوند؛

یعنی کلیدهایی برای استفاده از توانایی مان در تغییر زندگی خودمان.

یعنی کلیدهایی برای توانا شدن در «پذیریش ناتوانی مان در تغییرِ زندگیِ دیگران» و هرز ندادنِ انرژی و تمرکزمان در این چرخه ی معیوب:

اینها درس بسیار بزرگی اند که آدمهای زیادی-حتی در کل عمرشان- موفق به گرفتنِ این درس ها نمی شوند. به همین دلیل-بی آنکه بدانند- بخش اعظم انرژی و تمرکز سازنده ی خود را در این مسیر هرز می دهند و صدمات بسیار جبران ناپذیری به خودشان می زنند و به قول قرآن به خودشان ظلم می کنند.

10.بررسی نمونه عینی از «نحوه ی جهت دهی آگاهانه ی کانون توجه، به سمت خواسته ها» و پاسخ به این سوال که:

«راهکار قانون آفرینش» برای فردی که با وجود تلاش فراوان، نتوانسته طلب خود را وصول کند، چیست؟

11.انتخاب شما از رونق و  فراوانیِ نعمت های جهان، به اندازه ی است که این فراوانی و رونق را می توانی باور کنی؛

12. شواهدی از «فراوانیِ موجود در جهان»:

13. جهان، بیش از نیازِ ساکنین خود، ثروت، نعمت و فرصت دارد؛ به همین دلیل هرچه آدمها خواسته های بیشتری داشته باشند، جهان به خاطر پاسخ به آن خواسته ها، منابع و فرصت های بیشتری را بروز می دهد؛

14. تمرینی برای ساختنِ «باور فراوانی»

15. قانون فراوانی در قرآن و «چگونگیِ هم-مدار شدن» با این فراوانی ها

16. بررسی ایات قرآن و منطق ساختن برای باور به فروانی از طریق کلید هایی که خداوند با این آیات به دست مان داده است.

17. درک منطقِ بخششِ مال، از طریق توضیح آیات قرآن

18. تمرینی عملی برای قدرت بخشیدن به «باورِ فراوانی»

19. «مفهوم سپاسگزاری»، در آیات قرآن:

فَاذْکُرُونی‏ أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لی‏ وَ لا تَکْفُرُونِ (152- بقره) «پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و مرا سپاس بگویید و ناسپاسى نکنید.‏»

نکته:

این آیه به صورت واضح نشان می دهد که رابطه ما با خداوند یک رابطه دو طرفه است؛

خداوند  سیستمی با قوانین ثابت است که به فرکانس ها و رفتارهای ما واکنش نشان می دهد و بدون استثناء آنها را در زندگی مان باز می تاباند؛

20. تمرینی تحقیقی برای «درکِ کلیدهای خداوند در قرآن»

22. «سپاسگزاری»، هماهنگ ترین  فرکانس با «فرکانسِ خداوند»:

از دیدگاهِ فرکانسی، «سپاسگزاری»، شبیه ترین فرکانس به «فرکانسِ خداوند» است؛

طبق قانون، «سپاسگزاری» توجهِ شما را بر داشته ها و نعمت های زندگی تان معطوف می کند.

یعنی از یک سو، «طبق قانونِ توجه»،  بر هر چه توجه کنی، به آن قدرت می دهی و آن را می افزایی!

از سوی دیگر، رفتارِ سپاسگزارانه-خود به خود- هیچ  فضایی را برای تمرکز بر ناخواسته ها باقی نمی گذارد؛

23*«تمرینی برای ساختنِ شخصیتی سپاسگزار و هماهنگ با خداوند»

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود