دوره-قانون-آفرینش

دوره قانون آفرینش | بخش پنجم

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

بخش پنجم از قانون آفرینش‌، به ما مهارتِ بهره برداری از آگاهی ها، توانمندی ها و نیروی هدایتگرِ درونی‌‌مان را  بوسیله‌ی «پرسیدنِ سوالات قدرتمندکننده» یاد می دهد؛

مأموریت آگاهی های این بخش‌، جهت دهیِ آگاهانه  به فرکانس ها به منظورِ «مهار و هدایتِ کانون توجه به سمتِ راه کارهای خلق خواسته هایمان» است.

این جهت دهی‌،  به وسیله‌ی پرسیدنِ سوالاتِ قدرتمندکننده (قدرت سوال) انجام می‌شود.

 

هرچه به شناخت‌ِ بهتری از موجودیت فرکانسی ای که هستیم می رسیم‌، هرچه قدرتهای درونی و پتانسیلی که در وجودمان برای رشدِ بیشتر نهادینه است را می شناسیم‌، بیشتر مطمئن می شویم که تنها کارِ زندگیِ ما‌، نظارت بر ذهن مان است

و به اندازه ای که از عهده ی این کار برمی آییم‌، از توانایی های بی‌پایانِ درونی مان بهره می‌بریم.

اهمیتِ حیاتی این وظیفه را وقتی بهتر متوجه می شوی که بدانی خاصیت ذهن به گونه ای است که‌ متأسفانه در حالت ناخودآگاه عادت دارد به پرسیدنِ سؤالات محدودکننده.

به عبارت دیگر‌، مکانیزمِ خودکارِ ذهن برای تفکر کردن و توجه کردن:«سوال کردن و پاسخ دادن به آن سوالات است.»

اما ذهن ناخودآگاه با پرسیدنِ سوالات محدودکننده‌، ما را در احساس ناتوانی، قربانی بودن و ضعف قرار می دهد‌، قدرتِ تغییر و بهبودِ شرایط زندگی‌مانی را از ما می گیرد و در دست عواملی بیرون از ما قرار می دهد که

نه دسترسی ای به آنها داریم و نه توانِ تغییرشان را؛

پاسخ ذهن به سوالات محدودکننده، همیشه به جای یک راهکار برای حل مسئله،  یک توجیه برای حرکت نکردن و پذیرفتنِ آن ناخواسته به عنوان سرنوشت است.

اگر آگاهانه‌، گفتگوهای ذهنی ات را برای مدتی معین رَصد کنی‌، متوجه می شوی که این گفتگوها اکثراً تمایل دارد به سمتِ پرسیدنِ سوالات محدودکننده و .

رسیدن به این جنس از شناخت‌، به تو کمک می کند که پی ببری چرا اکثراً درباره تحقق اهدافی که داری و ساختنِ شرایطی که در زندگی ات می خواهی‌، احساسِ ناتوانی می کنی

آنهم به عنوان موجودی که همه ی پتانسیل ها برای خلق هر آنچه بخواهد‌، در وجودش نهادینه شده است؟!

پاسخ در برنامه ی خودکاری است که ناخودآگاه در طی این سالها برای ذهنت نوشته ای! برنامه ای برای جهت دهی کانون توجه ات با پرسیدنِ سؤالات محدودکننده.

تا زمانی که این برنامه در ذهن شما در حال اجراست و این پرسش های محدودکننده سکّان را به دست دارد‌، هرگز به راهکارهای سازنده نمی رسی. بلکه جواب همواره به توجیهاتی برای تحمل کردن و پذیرفتنِ شرایط نادلخواه کنونی‌ات ختم می شود.

تا آنجا که:

متقاعد می شوی باید بسوزی و بسازی؛

متقاعد می شوی که این سرنوشت‌ات است و کاری از دست تو بر نمی آید و تمام…

ذهن با پرسیدن سوالات محدودکننده، ناتوانی، ناامیدی تنبلی‌ و بی انگیزگی را در وجودت فعال می کند‌، راه را بر توانمندی‌ها، استعدادها و خلاقیت های می‌بندد که در وجودت هست‌، توانایی تغییر شرایط تو را دارد اما از آنها بهره برداری نمی شود؛

ذهن شما با این سوالاتِ محدودکننده‌، مرتباً درباره ی دلیل ناخواسته های زندگی ات‌، تمرکز و توجه شما را بر دلایلی می گذارد که نه در دست توست و نه توانایی تغییرشان را داری و به این شیوه‌، ناخودآگاه شما را به این نتیجه می‌رساند که:

قدرت در دست عاملی بیرون از توست که توانایی تغییرش را نداری  و به این شکل‌، در نهایت تو را به احساسِ ناتوانی از تغییر شرایط زندگی ات می رساند و در احساسِ قربانی بودن‌، نگه می دارد؛

ذهن با این سوالات، مسیر زندگی شما را به مدار مشکلات هدایت می کند و در این مدار نگه می دارد و مرتباً از این ناخواسته به ناخوسته‌ی دیگری وصل می کند بعدی برخورد کنی و این ماجرا ادامه می یابد مگر اینکه تو به عنوان ناظر بر ذهن‌، آگاهانه سکّان را در دست بگیری و با پرسیدنِ سؤالات قدرتمندکننده‌، کانون توجه خود را از نو جهت دهی کنی؛

و ما می خواهیم به کمک آگاهی های جلسات این بخش:

سؤالات قدرتمندکننده در هر جنبه و درباره هر موضوی در زندگی مان را بشناسیم

در جنبه مالی

در جنبه روابط

در جنبه سلامتی

در جنبه آرامش و توانایی به احساس خوب رسیدن و بیشتر ماندن در احساس بهتر

ما می خواهیم به کمک آگاهی های جلسات این بخش‌، شیوه ی استفاده از «سوالات قدرتمند کننده» را یاد بگیرم

و عادت به «پرسیدنِ سوالات قدرتمندکننده» را در ذهن مان ایجاد کنیم و به این شیوه ذهن مان را بر بروز خلاقیت های درونی و  راهکارهای حلِّ مسائل مان متمرکز کنیم و بر بهره برداریِ بیشتر از قدرت های بی‌پایان درونی‌مان‌، برنامه ریزی کنیم؛

زیرا طبق قانون مدارها: جهان همواره ما را در مدارِ هم اساس با سوالاتی قرار می دهد که غالباً از خود می پرسیم

ما می‌خواهیم به کمک آگاهی های جلسات این بخش‌،  «پرسیدنِ سوالات قدرتمندکننده» را تبدیل به عادت رفتاری و شخصیت مان کنیم. سوالاتی که به ما قدرت، اطمینان و جسارت برای قدم برداشتن و هدایت شدن در جهتِ تغییر و بهبود اوضاع را می دهد

و با این عادت‌، به گونه ای به کانون توجه مان را جهت دهی کنیم که توانایی های درونی‌ِ ما را برای حل مسائلی که داریم و خلق خواسته هایی که می‌خواهیم تجربه کنیم‌، «فراخوانی» کند؛

زیرا پاسخ ذهن به سوالات قدرتمندکننده-به جای هر توجیه یا مانع تراشی- راهکاری انگیزاننده و ثمربخش برای حل مسئله است.

زیرا عادت به پرسیدن سوالات قدرتمندکننده‌، از قدرت ذهن برای همیار شدن با تو درانجام کارهای به ظاهر غیرممکن بهره برداری می کند است.

زیرا سوالات قدرتمندکننده، ذهن را به گونه ای کدنویسی می کند که:

همواره در جستجوی فرصت های موجود در دل هر وضعیت باشد؛

و ایمان و انگیزهای درونی مان را به گونه ای تقویت می کند که:

بر ترس های بیشتری غلبه کنیم؛

از مرز محدودیت هایمان فراتر برویم؛

و توانایی هایی را در وجودمان برای حل مسائل بیدار می کند که قبلاً از آنها بی خبر بودیم.

سوالات قدرتمندکننده تمرکز شما را از نقاط ضعف شما بر می دارد و بر نقاط قوت تان می گذارد آن نقاط قوت را در نظرتان پررنگ و مؤثر می کند و کمک می کند تا نگاه جدی تری به نقاط قوت تان بیندازید آرام آرام آنها را جدی بگیرید‌، باور کنید‌، به کار ببنید و از آنها ثروت بسازید.

در طی جلسات این بخش‌، ما به کمک سوالات قدرتمندکننده::

توانایی های نهفته در وجودمان را که می توانیم از آنها ثروت بسازیم‌، می شناسیم

« اراده و تعهد درونی‌مان» را برای حرکت در مسیر خواسته هایمان بیدار می کنیم؛

و قادر به دیدنِ منابعی را در وجودمان می شویم و استعدادهایی را در وجودمان پیدا می کنیم که همیشه در اختیارمان بوده و آماده ی خدمت رسانی به ما بوده اما به خاطرِ عادتِ ذهن به  پرسیدن سؤالات محدودکننده‌، از این همه توانایی بهره برداری نشده است؛

ما سالها به خاطر پرسیدن سوالات محدودکننده و به خاطر درگیری ذهن با پرسش و پاسخ های محدودکننده، آنقدر از حقیقت مان دور شده ایم‌، آنقدر خودمان و قدرت‌هایمان را نمی شناسیم و آنقدر توانایی هایمان را نایده گرفته ایم‌  که نمی توانیم وجود این توانایی‌ها را در وجودمان بپذیریم و قدرت و تأثیرِ این توانایی ها را برای تغییر اوضاع ‌مان باور کنیم؛
برای همین‌، برعکس کردنِ این سیکل معیوب‌، جهادی اکبر می خواهد تا

جهادی اکبر می خواهد تا از شیوه ی محدودکننده ی معمولئ ذهن به سمت عادت های قدرتمندکننده ای چرخش کنیم که کانون توجه مان را به گونه ای جهت دهی ‌می‌کند که ما را به خودباوری و احساس لیاقت می‌رساند؛

واین چرخش با تمرینات جلسات این بخش شروع می شود. اما اینکه چه افرادی موفق به این چرخش می شوند، پاسخ فقط در متعهد بودن بر ادامه دادن است

این چرخشِ به ظاهر کوچک از یک سوال محدودکننده به یک سوال قدرتمندکننده، تفاوت عظیمی در زاویه کانون توجه شما (تنها سلاحِ  شما برای خلقِ زندگی ات) بوجود می آورد.

یعنی کانون توجهِ شما، از تمرکز بر ناخواسته ها به سمت متمرکز شدن بر فرصت ها چرخش می کند و این چرخش، نتایج را بسیار متفاوت می کند:

تفاوتی به اندازه تفاوت فقر با ثروت؛

تفاوت بیماری با سلامتی؛

تفاوت بی ارزشی با احساس لیاقت؛

تفاوتِ قربانیِ شرایط بودن با خالقِ شرایط دلخواه؛

تفاوت ناتوانی با توانایی؛

تفاوت ناامیدی با امیدواری؛

تفاوت ترس با جسارت؛

تفاوت شرک با اجرای توحید در عمل؛

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود